ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στα ΙΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν και Αίτηση Εγγραφής στο ΙΕΚ επιτυχίας τους από την Πέμπτη 24 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιείται η εγγραφή τους. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την παροχή δωρεάν Σίτισης και Στέγασης, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση (σίτισης – στέγασης) στο ΙΕΚ επιτυχίας τους.  η παροχή δεν αφορά το ΙΕΚ Αττικής. Όλες οι αιτήσεις και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Οι Αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο ΙΕΚ επιτυχίας.

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το ΙΕΚ επιλογής τους, τόσο για το χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης Εγγραφής, όσο για τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το κάθε ΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας όλων των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή του υποψηφίου.Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή υποψηφίου ταυτόχρονα σε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στα ΙΕΚ